das Teaching-Wiki
  in Deutsch: Deutsche Version   in English: English version
 

projekty dydaktyczne

 
 

 

2008 — 2009

     
         
 

tytuł projektu 

 

Tłumaczenie tekstów literackich prezentowanych
w ramach cyklu wieczorów autorskich w Bydgoszczy
 

 
 

okres realizacji 

 

grudzień 2008 r. — październik 2009 r.
 

 
 

rodzaj projektu 

 

indywidualny(współpraca: Friederike Partsch)
 

 
 

główne założenia 

 

Przygotowanie i koordynacja prac nad projektem tłumaczeniowym w ramach przedmiotu “Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe” realizowanego przez studentów germanistyki (od 6 semestru).

Tłumaczenia fragmentów niemieckojęzycznej literatury pięknęj (część 2 i 3) zostaną zaprezentowane podczas wieczorów autorskich z udziałem ich niemieckich autorów. Dla większości audytorium tłumaczenia te będą jedynym źródłem umożliwiającym recepcję prezentowanych utworów.

Uczestnictwo w autentycznym, szeroko zakrojonym projekcie tłumaczeniowym stanowi dla studentów wyjątkową okazję do pracy nad tekstem w warunkach zbliżonych do “normalnych” okoliczności, w jakich pracują profesjonalni tłumacze.
 

 
 

metody 

 

· wspomagana komputerowo praca w grupach (kooperatywne uczenie się)

· b-learning, konstruktywistyczne metody kształcenia

· wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia studentów


 
 
 

rezultat 

 

1. Koordynacja zajęć projektowych:

·  1. rok IIo  www.jasinski.ukw.edu.pl    ·  3. rok   www.jasinski.ukw.edu.pl    ·  4. rok  www.jasinski.ukw.edu.pl


2. Opracowanie i wydanie publikacji zawierającej rezultat projektu — dwujęzyczne wydawnictwo prezentujące fragmenty twórczości niemieckich autorów (108 stron):


 TAMCI

Fragmenty publikacji (36 stron) w formacie PDF:    pobierz plik » download

 
Więcej:
po niemiecku (download 172 KB) Computergestützte Gruppenarbeit, webbasierte Recherche — praxisnahe Einübung von Übersetzungsstrategien statt “Übersetzungsunterricht”,
w: Małgorzewicz, Anna (red.) “Translation: Theorie — Praxis — Didaktik”, Studia Translatorica Vol. 1, Ofic. Wyd. ATUT & Neisse Verlag, Wrocław/Dresden 2010, s. 395-403.

 
         
 
 
 
 

2006 — 2007

     
         
 

tytuł projektu 

 

Computerlinguistische Modellierung der deutschen Satzstruktur
 

 
 

okres realizacji 

 

2 października 2006 r. — 26 stycznia 2007 r.
 

 
 

rodzaj projektu 

 

indywidualny
 

 
 

główne założenia 

 

Pilotażowy projekt zajęć specjalizacyjnych w zakresie językoznawstwa dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia (po ukończeniu 7 semestru). Po zapoznaniu się z podstawami sformalizowanego opisu struktur składniowych studenci mają okazję samodzielnie modelować relacje zachodzące pomiędzy wybranymi elementami systemu gramatycznego języka niemieckiego. Projektowanie i testowanie funkcjonalności gramatyk dla fragmentów języka naturalnego pomaga uświadomić sobie stopień złożoności zjawisk składniowych. Zastosowanie podstawowych formalizmów lingwistyki komputerowej (gramatyki struktur frazowych + ograniczenia morfo-syntaktyczne) ma na celu rozwijanie kompetencji myślenia analitycznego i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych na wysokim poziomie abstrakcji.

Celem zajęć jest nie tyle poznanie określonych modeli sformalizowanego opisu składni, ile raczej pobudzenie bardziej świadomej refleksji nad naturą gramatyki, w oparciu o już posiadaną deklaratywną wiedzę dotyczącą kategorii składniowych języka niemieckiego. Wiedza ta może zostać uaktywniona w trakcie zajęć polegających na eksperymentowaniu z komputerowymi narzędziami analizy składniowej, podczas których studenci nie tylko komunikują się w języku obcym, lecz równocześnie dokonują systematycznej refleksji nad konstrukcją określonych wypowiedzeń.
 

 
 

metody 

 

· b-learning, konstruktywistyczne metody kształcenia

· wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia studentów


 
 
 

rezultat 

 

Włączenie kursu “Computerlinguistische Modellierung der deutschen Satzstruktur” do oferty dydaktycznej dla studentów germanistyki / lingwistyki w ramach zajęć specjalizacyjnych z językoznawstwa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach kursu: www.jasinski.ukw.edu.pl/index_lx2.php.

 
Zobacz też prezentację (download 0.7 MB) do referatu pt. Computerlinguistische Modellierung der deutschen Satzstruktur: Förderung bewusster Reflexion über sprachliches Regelwissen, wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji “Deutsche Grammatik im europäischen Dialog” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (20.-22. września 2006 r.)

 
         
 
 
 
 

2005

     
         
 

tytuł projektu 

 

Serwis internetowy dla uczestników zajęć dydaktycznych
 

 
 

okres realizacji 

 

15 marca 2005 r. — 15 grudnia 2005 r.
 

 
 

rodzaj projektu 

 

indywidualny (realizacja w ramach grantu na badania własne)
 

 
 

główne założenia 

 

Realizacja treści programowych z wykorzystaniem Internetu.
Opracowanie koncepcji kursów dedykowanych, zawierających interaktywne ćwiczenia wykonane w technologii PHP/JavaScript
 

 
 

metody 

 

· interaktywne metody nauczania, b-learning

· wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia studentów


 

 
 

rezultat 

 

Serwis internetowy dla studentów germanistyki/lingwistyki stosowanej, ze strefą autoryzowanego dostępu dla uczestników zajęć dydaktycznych, hostowany na serwerze UKW: www.jasinski.ukw.edu.pl (zob. też ARCHIWUM)

 
Więcej:
po polsku (download 212 KB) Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej, w: Bekasiński, Jan; Szeluga, Adam (red.) Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Włocławek 2006, s. 211-221.
po niemiecku (download 180 KB) 'Blended Learning' ist kein Blendwerk mehr. Ein Plädoyer für Verbindung von interaktionsorientiertem Unterricht mit webgestütztem Lernen, w: Hiltraud Casper-Hehne, Irmy Schweiger (red.) “Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien”, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2009, s. 57-68.